مقالات

ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي

ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي

esthetics كه از واژه اي يوناني براي توصيف درك و بصيرت مشتق شده است دلالت بر زيبايي و دلنشيني مى كند اين مقوله را مى تواند از دو جنبه مورد نظر قرار داد زيبايي عيني كه ديده مى شود و زيبايي  زيبايي ذهني كه بستگي به تصور فرد مشاهده كننده از زيبيي دارد تكنيك هاي نوين ارتودنسي بايد فراهم كننده زيبايي عيني براي كل ناحيه سر و صورت باشد كه اين امر در بر گيرنده يكنواختي و فرم و ساختار و هماهنگي و رنگ و عملكرد و نمايان شدگي دندان ها مى باشد به علاوه خلق زيبايي ذهني منطبق با الويت هاى فردي متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) ممكن است معيار زيبايي حاصل از درمان براي هر بيمار را تقويت مى كند  Lombardi در زمينه توضيح و توصيف اصول درك ديداري و كاربرد باليني آن در زيبايي دنداني صورتى در ارتودنسي بيان داشت كه قضاوت جزيي و دقيق در مورد زيبايي فقط با مشاهده بيمار از روبرو هنگام گفتگو و در حالات مختلف صورتي و هنگام خنده امكان پذير مى باشد روشي كه. به طور سنتي توسط متخصص ارتودنسي (  دكتر ارتودنسي ) استفاده مى شود مشاهده بيمار از بالا و عقب مى باشد روشي نادرست بوده  و بطور مشخص با آنچه از درك صحيح  وضعيت بيمار در آيينه يا توسط ساير افراد در تعاملات اجتماعي معمولي حاصل مى شود  متفاوت مى باشد. به عنوان مثال امكان حصول به اطلاعاتي كافي در مورد جزيياتي مانند وسط بودن خط دنداني فك بالا و پايين و انطباق آنها با خط وسط صورت  و تقارن دتدان هاي دو طرف وجود ندارد مگر اينكه بيمار به طور مستقيم از روبرو مشاهده شود در واقع امكان مشاهده چشم در چشم مستقيم دنداني هنگام قرار گيري بيمار در صندلي دندانپزشكي وجود دارد با اين روش امكان بررسي فاكتورهاي زيبايي ارتودنسي حايز اهمىت فراهم مى شود تعدادي از اين فاكتورها عبارتند از : ارتفاع تاج دندان هاي قدامي فك بالا و پايين – موقعيت و قرينگي لبه لثه دندان هاي قدامي بالا و پايين – شيب محوري تمام دندان هاي قدامي – خط مياني دنداني فك بالا نسبت به فك پايين و كل صورت – هماهنگي قدام به خلف انحناي نمايان شدگي دنداني. پس از مطالعه دقيق اين جنبه ها متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) مى تواند خم هاي مورد نياز در سىم هايارتودنسي اعمال كرده و هر روش ضروري ديگرى را براي زيبايي انجام دهد براي بررسي نمايان شدگي دندان ها هنگام صحبت و لبخد ، ميزان فضاي خالي گوشه دهان هنگام لبخند در صورتي كه بيمار مقابل متخصص ارتودنسي( دكتر ارتودنسي ) نشسته يا ايستاده باشد توصيف بعضي از جنبه هاي لبخندي كه به طور معمول مطلوب بنظر مى آيد براي بازسازي وضعيت زيبايي دهان سودمند است در اينجا به بعضي استانداردها به عنوان اصول راهنما جهت اعتلاي زيبايي دندان ها مى پردازم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.